Barion Pixel

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1   Fyzická osoba Adriana Řeháčková, Sídliště 627, Benešov nad Ploučnicí 40722, IČ: 08448655 vydává tyto Produktové podmínky Služby Statisticky neklasicky („Produktové podmínky”), které upravují další podmínky používání Elektronického systému STM LMS – Statisticky neklasicky a souvisejících Služeb.

1.2   Kontaktní údaje jsou dostupné na https://www.statistickyneklasicky.cz/kdo-za-tim-vsim-stoji/.

1.3  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.statistickyneklasicky.cz

2. POPIS SLUŽBY

2.1   Služba
je poskytována Adrianou Řeháčkovou prostřednictvím příslušného Elektronického
systému LMS, kde LMS zveřejňuje jednotlivé online kurzy (lekce), jejichž
zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2   LMS zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno, kromě přiložených PDF materiálů.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informací o ceně,  je uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně , způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů e ebooku náklady na dodání účtovány nejsou. 

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky).Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.9. Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze podnikající fyzické osob Adriany Řeháčkové, IČ: 08448655 jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

4. REGISTRACE UŽIVATELE

4.1   Uživatelé jsou povinni se před používáním Elektronického systému LMS zaregistrovat prostřednictvím svého účtu na sociální síti dostupného na internetových stránkách Elektronického systému LMS po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů LMS. Registrace Uživatele je bezplatná.

4.2   Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání Elektronického systému LMS.

4.3   Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4.4   Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1   Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v Elektronickém systému LMS uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb a produktů je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v Elektronickém systému LMS.

5.2  Platbu za úplatné Služby lze provést bezhotovostně způsobem umožněným LMS, a to převodem na bankovní účet nebo platební kartou. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. .Kontaktní údaje společnosti ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5.3   Cena Služeb je v Elektronickém systému LMS uvedena jako konečná, včetně daní a poplatků vždy u příslušného kurzu dle aktuální nabídky.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. U online vzdělávacích produktů (e-book a online kurzy) se dodáním rozumí zaslání elektronických produktů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně automatickým zpřístupněním online kurzy nebo zasláním odkazu URL adresy.

6.2. Produkty poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do pěti pracovních dnů, není-li uvedeno jinak.

7. REKLAMACE

7.1   LMS přijímá reklamace primárně na e-mailové adrese info@statistickyneklasicky.cz

7.2   Uživatel je povinen otestovat před uhrazením ceny Služby, zda mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na Elektronickém systému LMS. Úhradou ceny Služby Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotnou Službu. LMS je oprávněna zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1   Uživatel uzavřením smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby LMS zpřístupnila Službu Uživateli před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Ke zpřístupnění Služby ze strany LMS dojde v okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet LMS. Pokud bude Uživateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy takto Služba zpřístupněna, nemá Uživatel právo takto od smlouvy odstoupit.

8.2   Nejde-li o případy dle článku 8.1, má Uživatel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat LMS (aniž by musel uvádět důvod).

8.3   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy LMS vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany LMS bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele.

9. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

9.1   Veškerý obsah tohoto Elektronického systému LMS je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je LMS – statisticky neklasicky, popřípadě příslušní poskytovatele licence. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

9.2   Uživateli nesmí používat tento Elektronický systém LMS nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento Elektronický systém LMS nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMS.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

10.1. Veškeré informace v e-boocích a kurzech a jiných vzdělávacích materiálech jsou určeny pouze ke studijním účelům. Autorka nenese zodpovědnost za to, co čtenář učiní na základě publikovaných názorů autorky.

10.2. Adriana Řeháčková se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací. Veškeré informace poskytnuté v e-booku a na stránkách www.statistickyneklasicky.cz vychází ze zkušeností autorky. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná. Tvorba všech materiálů je přesto tvořena s tím nejlepším úmyslem a s předem ověřenou kvalitou, kterou dokazují výsledky získané klienty.

10.3. Adriana Řeháčková nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v e-booku ani v dalších materiálech na webu. Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v e-booku a online kurzech, ale také na faktorech, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1   Tyto Produktové podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2019. Na smluvní vztahy uzavřené před nabytím účinnosti těchto Produktových podmínek, se tyto Produktové podmínky uplatní uplynutím sedmi (7) dnů ode dne oznámení změny.